alfa fenylo aceto acetonitryl CAS: 4468-48-8

Temperatura wrzenia: 82 °C
Gęstość: 786 kg/m3
Wzór: C2H3N
Masa molowa: 41,05 g/mol
Stan fizyczny ciekły (płyn)
Kolor bezbarwny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -45,7 °C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia 81,6 °C przy 1.013 hPa
Temperatura zapłonu 6 °C (tygiel otwarty)
Granica wybuchowości
• dolna granica wybuchowości (DGW) 4,4 vol% (50 g/m3)
• górna granica wybuchowości (LEU) 16 vol% (274 g/m3)

Prężność par 94,51 hPa przy 20 °C
118,4 hPa przy 25 °C
Gęstość 0,782 g/cm3 przy 20 °C
Gęstość par 1,42 (powietrze = 1)
Rozpuszczalność(-ci)
Rozpuszczalność w wodzie 1.000 g/l przy 25 °C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log KOW) -0,34
Węgiel organiczny w glebie/wodzie (log KOC) 0,654 (ECHA)
Temperatura samozapłonu 524 °C - ECHA
Lepkość
• lepkość dynamiczna 0,39 mPa s przy 20 °C
Właściwości wybuchowe: nie klasyfikuje się jako materiał wybuchowy
Właściwości utleniające: żadne
Współczynnik refrakcji 1,344
Klasa temperatury (UE, wg ATEX) T1 (Maximum permissible surface temperature on the equipment: 450°C)

Acetonitryl (cyjanometan), CH3CN – organiczny związek chemiczny, najprostszy nitryl (nitryl kwasu octowego). Acetonitryl jest łatwopalny, ma eterowy zapach, bez ograniczeń miesza się z wodą. Jest mało reaktywny dlatego jest popularnie stosowany jako rozpuszczalnik m.in. w chromatografii (LC, HPLC), elektrochemii, syntezie organicznej i nieorganicznej. Acetonitryl jest szkodliwy dla zdrowia. Jest stosowany do otrzymywania poliacetonitrylu.

Reaktywność - ryzyko zapalenia. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.