CHLOREK PROPIONYLU CZ.D.A. 99,9% 79_03-8


Wzór chemiczny: CH3CH2COCl
Masa molowa: 92.52 g/mol
Temperatura wrzenia 80 ° C (1013 hPa)
Gęstość 1,06 g / cm3 (20 ° C)
Granica wybuchowości 3,6 - 11,9% (V)
Temperatura zapłonu 6,5 ° C
Temperatura zapłonu 270 ° C
Temperatura topnienia -94 ° C
Ciśnienie pary 106 hPa (20 ° C)
Grupa produktów
Chlorek kwasu karboksylowego

Synonimy
- Chlorek propanoilu
- Chlorek kwasu propionowego
- Chloroetyloketon

Wygląd: Bezbarwna do żółtawej ciecz
Zapach: ostry

Półprodukt do syntezy farmaceutyków i produktów agrochemicznych

Otrzymywanie chlorku propionylu (chlorku kwasu propionowego) z kwasu propionowego przy użyciu pięciochlorku fosforu.

Odczynniki
- kwas propionowy
- pięciochlorek fosforu (PCl5) (preparatyka nr 1, preparatyka nr 2)
- bezwodny chlorek wapnia (CaCl2)

Sprzęt
- kolba kulista 500 ml
- nasadka dwuramienna
- chłodnica zwrotna
- wkraplacz
- zestaw do destylacji
- kosz grzejny
- termometr
- przedłużacz z rurką zabezpieczającą

Preparatyka
Do umieszczonej pod wyciągiem kolby kulistej poj. 500 ml, zaopatrzonej w nasadkę dwuramienną z wkraplaczem i chłodnicą zwrotną, wprowadza się 200 g pięciochlorku fosforu (PCl5), a następnie wkrapla powoli 60 g (0,8 mola) świeżo destylowanego kwasu propionowego (temperatura wrzenia 137-138°C). W toku przebiegającej reakcji następuje wydzielanie gazowego chlorowodoru (HCl). Po zakończeniu wkraplania zawartość kolby ogrzewa się na łaźni wodnej w temp. 50-55°C przez 2 godz., aż do zaprzestania wydzielania się chlorowodoru. Po zakończeniu reakcji usuwa się nasadkę dwuramienną, a kolbę włącza w zestaw do destylacji na szlify, łącząc boczny tubus przedłużacza z rurką z bezwodnym chlorkiem wapnia (CaCl2) i oddestylowuje frakcję wrzącą do temp. 85°C. Destylację można prowadzić ogrzewając kolbę na siatce azbestowej palnikiem lub z łaźni elektrycznej. Surowy produkt oczyszcza się, destylując powtórnie. Zbiera się frakcję w granicach temp. 82-85°C.
Otrzymuje się 45-50 g (60-66% wyd. teor.) chlorku propionylu w postaci bezbarwnej cieczy o charakterystycznym drażniącym zapachu.