Oferta

Bromopochodne

Hexanopochodne

Fluoropochodne

Metyloaminy

i wiele innych3-METYLOBENZONITRYL 620-22-4 - Formuła C11H15NO: zawiera 11 atomów węgla, 15 atomów wodoru, 1 atomu azotu i jeden atomu tlenu. Ma masę molową ...

4-CHLOROPROPIOFENON 5-8-85 - Wzór chemiczny: 4-(Cl)C6H4COCH2CH3 Masa molowa: 168.62 g/mol ...

4-METYLOPROPIOFENON 5337-93-9 - Przeprowadzono połączone eksperymenty eksperymentalne i teoretyczne dotyczące struktury i widm wibracyjnych (widma IR i widma Ramana) 4'-metylopropiofenonu (MPP). Widma FT-IR i FT-Raman 4'-metylopropiofenonu ...

CHLOREK PROPIONYLU CZ.D.A. 99,9% 79_03-8 - Półprodukt do syntezy farmaceutyków i produktów agrochemicznych. Otrzymywanie chlorku propionylu (chlorku kwasu propionowego) z kwasu propionowego przy użyciu pięciochlorku fosforu.

CHLOREK RTĘCI 7487-94-7 - Chlorek rtęci(I) (kalomel), Hg2Cl2 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i rtęci na I stopniu utlenienia. Czysty kalomel nie jest toksyczny, jednak zawiera on zwykle niewielką ilość chlorku rtęci(II) (tzw. sublimatu)...

CHLOREK ŻELAZA (III) CZ.D.A. 6 hydrat 500G 7705-08-0 - Chlorek żelaza(III) (chlorek żelazowy), FeCl3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i żelaza na stopniu utlenienia III. Właściwości chemiczne i fizyczne: Chlorek żelaza(III) ma stosunkowo niską temperaturę topnienia (306 °C) i wrze w temperaturze około 315 °C. Para składa się z dimeru Fe2Cl6, który dysocjuje w monomeryczny FeCl3 w wyższej temperaturze.

ETYLOAMINA R-R 73% W WODZIE 74-89-5 - Aminy to pochodne amoniaku (NH3), w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodoru zostały zastąpione resztami węglowodorów. Zatem wyróżniamy odpowiednio aminy: pierwszorzędowe (z grupą NH2), drugorzędowe (z grupą NH) i trzeciorzędowe z grupą N...

FENYLOETANOLOAMINA CZ.D.A. PHENYLOETANOLOAMINE Methylbenzyl 618-36-0 - 2-Fenyloetyloamina – organiczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna etyloaminy zawierająca grupę fenylową w pozycji 2. Jest naturalnym związkiem biosyntetyzowanym z egzogennego aminokwasu fenyloalaniny poprzez enzymatyczną dekarboksylację.

Jod Krystaliczny 99,9% 50G 7553-56-2 - Jod w temperaturze pokojowej występuje w postaci stałej, jako połyskliwa, niebiesko-czarna substancja krystaliczna sublimująca po podgrzaniu i dająca fioletowe opary o charakterystycznej drażniącej woni. Pary jodu można łatwo zestalić na chłodniejszej powierzchni w procesie resublimacji...

Jodek Potasu cz.d.a. 7681-11-0 - Jodek potasu – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowodorowego o wzorze KI. Tworzy bezbarwne kryształy łatwo rozpuszczalne w wodzie. W wyniku elektrolizy stopionego jodku potasu powstaje jod i potas. Jodek potasu (KI) jest solą stabilną (nie radioaktywnego) jodu. Stabilny jod jest ważnym pierwiastkiem chemicznym potrzebnym organizmowi do wytwarzania hormonów tarczycy. Większość stabilnego jodu w naszym organizmie pochodzi z pożywienia...

Pięciochlorek fosforu, pentachlorek fosforu 98% 10026-13-8 - nazwa Stocka: chlorek fosforu(V), PCl5 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków kwasowych. PCl5 otrzymywany jest w reakcji chlorowania PCl3. Tą metodą w 2000 roku wyprodukowano go w ilości ok. 10 tys. ton. ..

Pirosiarczan Sodu CZ.D.A. 7681-57-4 - Pirosiarczyn sodu jest substancją konserwującą, działa hamująco na rozwój pleśni i bakterii, słabiej oddziałuje na drożdże. E223 wykorzystywany jest w produktach spożywczych. Odnajduje zastosowanie w wielu innych, oprócz technologii żywności gałęziach przemysłu...

PROKAINA PROCAINA 59-46-1 - Prokaina (Nowokaina) – organiczny związek chemiczny, ester N,N-dietyloaminoetylowy kwasu p-aminobenzoesowego. Lek znieczulający o długim czasie narastania znieczulenia i krótkotrwałym działaniu, stosowany do znieczuleń nasiękowych, nadoponowych i rdzeniowych. Nie przenika przez błony śluzowe, dlatego nie może być używany do znieczuleń powierzchniowych...

NITROETAN 99,9% 1L 79-24-3 - Nitroetan – organiczny związek chemiczny, pochodna etanu. W standardowych warunkach ciśnienia i temperatury, związek ten jest bezbarwną oleistą cieczą o zapachu owoców. ..

Nitrometan 99,9 cz.d.a. 1l 75-52-5 - Nitrometan – organiczny związek chemiczny posiadający grupę nitrową, używany jako składnik paliw modelarskich, lotniczych i rakietowych paliw silnikowych. Jego obecność w benzynie powoduje wzrost jej wartości opałowej i jednocześnie spadek jej temperatury zapłonu, co powoduje wzrost mocy silnika w porównaniu ze stosowaniem zwykłej benzyny. ..

VALEROFENON 99% 1009-14-9 - Valerofenon, lub keton butylofenylu, jest aromatycznym ketonem. Jest to bezbarwna ciecz o temperaturze zapłonu 102 ° C. Valerofenon jest stosowany w badaniach różnych procesów fotochemicznych...

metyloamina 40% roztwór wodny CAS:74-89-5 - Metyloamina (metanoamina), CH3NH2 – organiczny związek chemiczny należący do amin. Jest to trujący, bezbarwny, łatwopalny gaz o nieprzyjemnym zapachu zbliżonym do amoniaku i psujących się ryb. Temperatura topnienia wynosi -93 °C, zaś temperatura wrzenia (skraplania) -6 °C...

2-bromo 4 metylopropiophenone CAS:1451-82-7 - 2-Bromo-4'-metylopropiofenon jest związkiem organicznym o wzorze C10H11BrO. Systematyczną nazwą tej substancji chemicznej jest 2-bromo-l- (4-metylofenylo) propan-1-on. jest również nazwany 1-propanonem, 2-bromo-l- (4-metylofenylo)...

4-chloropropiophenone CAS:6285-05-8 -

coffeine CAS:58-08-2 - Kofeina (łac. coffeinum) – organiczny związek chemiczny, alkaloid purynowy znajdujący się w ziarnach kawy i wielu innych surowcach roślinnych. Może również być otrzymywana syntetycznie. Została odkryta przez niemieckiego chemika Friedricha Ferdinanda Rungego w 1819 roku. W zależności od źródła nazywana jest także teiną (gdy źródłem jest herbata), guaraniną (gdy pochodzi z guarany) i mateiną (gdy pochodzi z yerba mate)...

alfa fenylo aceto acetonitryl CAS: 4468-48-8 - Acetonitryl (cyjanometan), CH3CN – organiczny związek chemiczny, najprostszy nitryl (nitryl kwasu octowego). Acetonitryl jest łatwopalny, ma eterowy zapach, bez ograniczeń miesza się z wodą. Jest mało reaktywny dlatego jest popularnie stosowany jako rozpuszczalnik m.in. w chromatografii (LC, HPLC), elektrochemii, syntezie organicznej i nieorganicznej. Acetonitryl jest szkodliwy dla zdrowia. Jest stosowany do otrzymywania poliacetonitrylu. ..

40% methyloamine water solution CAS:74-89-5 -

pseudo efedrine CAS:90-82-4 - Pseudoefedryna – organiczny związek chemiczny, pochodna fenyloetyloaminy. Syntetyczny analog występującej naturalnie efedryny. Pseudoefedryna jest substancją sympatykomimetyczną, powszechnie stosowaną w zapaleniach górnych dróg oddechowych w lekach bez recepty w postaci chlorowodorku lub siarczanu. Pseudoefedryna może być wyłącznym składnikiem terapeutycznym leku, lub w połączeniu z lekami przeciwhistaminowymi i przeciwbólowymi. ..

Hexanophenone CAS:942-92-7 - Katynony można podzielić w zależności od długości łańcucha, z którym związane są grupy aminowa, arylowa i ketonowa: jeśli łańcuch złożony jest z trzech węgli – substancja należy do podgrupy propiofenonów; jeśli łańcuch złożony jest z czterech węgli ..

2-Bromo 3-Chloropropiophenone CAS: 34911-51-8 - Ketony a-bromu są wszechstronnymi produktami pośrednimi o wysokim zastosowaniu praktycznym. Tradycyjne podejścia do tych związków są ograniczone do stosunkowo niebezpiecznych / złożonych kombinacji odczynników, długiego czasu reakcji ..

2-Bromo 4-Chloropropiophenone CAS: 877-37-2 - Wzór Sumaryczny: C10H11BrO Masa Molowa: 227.10 ..