PROKAINA PROCAINA 59-46-1

Wzór sumaryczny C13H20N2O2
Masa molowa: 236,31 g/mol
pH ok. 5,0-6,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia 154-158°C

Prokaina (Nowokaina) – organiczny związek chemiczny, ester N,N-dietyloaminoetylowy kwasu p-aminobenzoesowego. Lek znieczulający o długim czasie narastania znieczulenia i krótkotrwałym działaniu, stosowany do znieczuleń nasiękowych, nadoponowych i rdzeniowych. Nie przenika przez błony śluzowe, dlatego nie może być używany do znieczuleń powierzchniowych. Zbuforowany roztwór prokainy (tzw. geriokaina) był popularny jako lek geriatryczny, jego skuteczność w tym wskazaniu jest jednak kwestionowana. Jej działanie polega na blokowaniu kanałów sodowych.Stosowana jako lek miejscowo znieczulający (środki znieczulające, narkotyki chirurgiczne) o krótkotrwałym działaniu, stosowany do znieczuleń nasiękowych, przewodowych i rdzeniowych.

Występuje jakobezbarwne kryształy o temperaturze topnienia 155°C, dobrze rozpuszczalne w wodzie i w alkoholu etylowym.

Reaktywność:
- Reaguje z mocnymi środkami utleniającymi.
- Stabilność chemiczna:
- Substancja jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia.

Warunki, których należy unikać:
- Wysoka temperatura.
- Materiały niezgodne:
- silne utleniacze
- Niebezpieczne produkty rozkładu:
- Tlenek i dwutlenek węgla